Betingelser for brug af Omdoemme.dk

1. Beskrivelse af tjenesten

1.1 Http://www.omdoemme.dk (herefter og ovenfor kaldet for omdoemme.dk) er en internetportal ejet og drevet af Online Reputation IVS (herefter kaldet for "ejerne"), hvor alle med adgang til Internettet kan finde og bedømme erhvervsdrivende, forretninger og andre steder (herefter under ét kaldet for enten "udbyder", "udbydere" eller "udbyderne"). Ved at oprette en brugerprofil har man mulighed for at bedømme og tilføje udbydere, som man har været kunde hos eller bruger af. Man hjælper dermed alle andre, der benytter omdoemme.dk med at finde de udbydere med bedst og dårligst omdømme i sit lokalområde og resten af Danmark. Omdoemme.dk faciliterer dermed synliggørelsen af befolkningens bedømmelser, holdninger og meninger om udbydere i Danmark.

2. Regler, bestemmelser og brugerbetingelser, som alle der bruger og benytter omdoemme.dk er underlagt

2.1. En bruger af internetsiden omdoemme.dk (herefter kaldet for "bruger" eller "brugere") er alene altid ansvarlig for at brugerens bedømmelser og tilføjelser altid overholder og efterkommer den gældende lovgivning, ikke krænker tredjemands rettigheder samt at de i pkt. 2. opstillede regler, bestemmelser og brugerbetingelser altid bliver overholdt.

2.2. En bruger og/eller udbyder må ikke bedømme og miskreditere en anden konkurrerende udbyders varemårker, tjenesteydelser og firmanavn.

2.3. En bruger og/eller udbyder eller en nært beslægtet person til denne bruger og/eller udbyder må ikke bedømme sin egen virksomhed, forretning eller sted.

2.3.1. Er der mistanke om at en bruger har forbrudt sig mod punkt 2.3. ved f.eks. at have oprettet falske alias (se pkt. 2.14.), accepterer brugerne at ejerne på forlangende kan bede om dokumentation for at den pågældende bruger rent faktisk eksisterer fysisk. Se pkt. 2.14. for nærmere information.

2.3.2. Påvises det af den ene eller anden grund at en udbyder selv har bedømt eller bevidst har opfordret ansatte, kolleger eller andre nårt beslægtede personer til udbyderen til at bedømme udbyderen forbeholder ejerne sig ret til enten at fjerne udbyderen helt fra omdoemme.dk eller at påhæfte den pågældende udbyder med en note, hvorpå der vil stå at udbyderen bevidst har bedømt sig selv og forbrudt sig mod nårværende regler. udbyderen vil herefter i en periode på 1 år ikke kunne modtage bedømmelser og punkt 2.13. vil i dette særlige tilfælde bortfalde helt.

2.4. En bruger må kun bedømme en udbyder, som brugeren har været kunde hos og/eller bruger af.

2.5. En bruger må ikke reklamere og/eller annoncere for andre internetsider, produkter og tjenesteydelser i sin bedømmelse.

2.6. En bruger må i sin bedømmelse af en udbyder ikke krænke, true eller nedværdige udbyderen, andre personer eller grupper af personer eller opfordre andre til at gøre dette, uanset grund. Personlige angreb med navns nævnelse accepteres heller ikke og vil enten bliver redigeret eller helt fjernet.

2.7. Omdoemme.dk forbeholder sig ret til at slette og/eller ændre bedømmelser, som alene efter omdoemme.dk's vurdering er i strid med nærværende regler, den gældende lovgivning eller som på grund af andre omstændigheder kan virke upassende.

2.8. Omdoemme.dk forbeholder sig ret til, såfremt politiet måtte ønske det, at udlevere alle tilgængelige oplysninger om en bruger og dennes bedømmelser. Herunder men ikke begrænset til brugerens navn, e-mail og IP-adresse.

2.8.1. Omdoemme.dk opfordrer alle brugere til at indberette en bedømmelse, som denne finder upassende såfremt dette er tilfældet.

2.9. Hvis der på baggrund af en bedømmelse, som en bruger har lavet, uanset grund rejses krav mod omdoemme.dk, skal brugeren der har lavet bedømmelsen, friholde omdoemme.dk for enhver omkostning, tab og øvrige udgifter, som omdoemme.dk måtte blive påført. Sker dette ikke vil ejerne forbeholde sig ret til at lægge sag an mod brugeren.

2.10. Ved oprettelse af en profil på omdoemme.dk giver brugeren ejerne en tidsubegrænset ret til at benytte de input, som brugeren har indtastet og tilføjet herunder også de bedømmelser, som brugeren har afgivet og skrevet. Input fra brugeren kan benyttes af omdoemme.dk, på omdoemme.dk såvel som i alle andre kommercielle og ikke-kommercielle henseender. Hvis en bruger ikke Ønsker at hans/hendes bedømmelser bliver brugt kommercielt, i alle andre henseender end på omdoemme.dk, skal bedømmelsen afsluttes med: "Denne bedømmelse må ikke bruges kommercielt i nogen anden forbindelsen end på omdoemme.dk."

2.11. Ejerne har den fuldstændige ophavsret til alt hvad der findes på omdoemme.dk og underliggende sider. Enhver tilsidesåttelse af ejernes rettigheder vil blive anset som misligholdelse af nærværende betingelser og vil således berettige ejerne at retsforfølge hvem end der har forbrudt sig mod ejernes rettigheder.

2.12. En bruger acceptere at den pågældende brugers ip-adresse bliver registreret, når man opretter sig og når man afgiver bedømmelser.

2.13. En udbyder kan til en hver tid vælge at få samtlige sine bedømmelser slettet. Ønsker en udbyder dette skal man sende en mail til og nævne dette samt oplyse telefonnummer så omdoemme.dk kan ringe udbyderen op og sikre sig at det reelt passer at den pågældende udbyder Ønsker dette. udbyderens profilside vil herefter få en note, hvorpå denne tekst vil være at finde: "Denne erhvervsdrivende har valgt ikke at have et omdømme på omdoemme.dk jf. pkt. 2.13. i "Betingelser for brug af omdoemme.dk". Den erhvervsdrivende kan for eftertiden derfor heller ikke blive bedømt og eventuelle tidligere bedømmelser og kommentarer afgivet om den erhvervsdrivende er blevet slettet."

2.13.1. En bruger, der har oprettet sig på omdoemme.dk og som har afgivet bedømmelser af en udbyder, der har valgt at påberåbe sig den mulighed, som er beskrevet i pkt. 2.13. accepterer dermed også at brugerens bedømmelse af den pågældende udbyder bliver slettet.

2.14. En bruger må ikke oprette sig med et fiktivt navn eller et alias. Brugerne accepterer at ejerne på forlangende kan bede om dokumentation for at den pågældende bruger rent faktisk fysisk eksisterer med det opgivne navn. Krav om dokumentation sker ved at brugeren via mail bliver bedt om at fremsende et billede/fotografi af enten pas eller kørekort, hvorpå navnet på den pågældende bruger er vist. Dokumentationen skal fremsendes til . Den fremsendte dokumentation vil blive behandlet fortroligt og slettet så snart, det er konstateret af der rent faktisk findes en fysisk person med det pågældende navn tilhørende den angivne e-mail adresse. Information såsom kørekortnummer, pasnummer, adresse, billede, cpr-nummer og lignede personlig information har ejerne ingen interesse i at se, hvorfor disse info bedes være tildækket når dokumentationen fremsendes. Såfremt ejerne indenfor 1 uge efter fremsendelse af mail til den pågældende bruger ikke har modtaget gyldig dokumentation fra den pågældende bruger vil brugerens konto blive lukket og samtlige bedømmelser blive fjernet for bestandigt.

3. Ansvarsfraskrivelse og andre forhold

3.1. Omdoemme.dk er ikke ansvarlig for det indhold, som en bruger af omdoemme.dk måtte tilføje og/eller ytre sig om i forbindelse med en bedømmelse af en udbyder. Ejerne vil til hver en tid fjerne bedømmelser og ytringer, som menes at krænke tredjepart og/eller videregive oplysninger om en bruger til politiet, såfremt de måtte ønske dette.

3.2. Omdoemme.dk er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af fejl ved omdoemme.dk, systemet eller på baggrund af et servernedbrud eller computervirus, der måtte indfinde sig på omdoemme.dk. Ligeledes kan omdoemme.dk ikke drages til ansvar for produktskader, der måtte opstå som følge af benyttelse af omdoemme.dk.

3.3. Omdoemme.dk kan ikke stilles til ansvar for evt. dårlige oplevelser, man måtte komme ud for som bruger af omdoemme.dk hos en udbyder, også selvom man havde valgt den pågældende udbyder på baggrund af indhold på omdoemme.dk.

3.4. Omdoemme.dk kan til enhver tid, uden begrundelse udelukke brugere adgangen til omdoemme.dk. En sådan udelukkelse vil typisk ske hvis en bruger overtræder omdoemme.dk's regler og betingelser. Ønsker en bruger selv at stoppe som bruger af omdoemme.dk, kan dette gøre ved at sende en e-mail til .

3.5. Alle tvister der måtte opstå mellem en bruger eller udbyder og omdoemme.dk skal altid først såges afklaret ved mågling mellem de to parter. Lykkedes det ikke at finde en løsning på tvisten skal sagen indgives for retten på Frederiksberg. Omdoemme.dk kan dog altid vælge at indbringe en sag for brugerens/udbyderens hjemting.

3.6. nårværende betingelser for brug af omdoemme.dk gør sig gældende mellem omdoemme.dk og brugerne af omdoemme.dk. Omdoemme.dk forbeholder sig ret til uden varsel at ændre betingelserne for omdoemme.dk. Brugere af omdoemme.dk er til en hver tid selv ansvarlige for at være opdateret om eventuelle ændringer.

4. Gyldighed

4.1. Ovenstående betingelser for brug af omdoemme.dk er gældende fra 1. juni 2016.